របៀប​ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ

ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី​ៗ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ទាំង​ភាសា​ខ្មែរ ក៏​ដូច​ជា​ភាសា​បរទេស និង​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចាយ​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ មាន​ដូច​ជា​វិបសាយ Dafont.com និង Selapa.net ។ល។ ថ្ងៃ​នេះ មគ្គទេសក៍ សូម​បង្ហាញ​លោក​… អានអត្ថបទ

របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​ពី​វិបសាយ Selapa

អត្ថបទ​មុន​មគ្គទេសក៍​បាន​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ពី​ របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ពអក្សរ​ពី​វិបសាយ Dafont ដែល​ជា​វិបសាយ​ចែកចាយ​ពុម្ពអក្សរ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ ឥឡូវ​នេះ​មគ្គទេសក៍​សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ពី​របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​វិញ​ម្តង។ Selapa ជា​វិបសាយ​… អានអត្ថបទ