របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​ពី​វិបសាយ Selapa

អត្ថបទ​មុន​មគ្គទេសក៍​បាន​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ពី​ របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ពអក្សរ​ពី​វិបសាយ Dafont ដែល​ជា​វិបសាយ​ចែកចាយ​ពុម្ពអក្សរ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ ឥឡូវ​នេះ​មគ្គទេសក៍​សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ពី​របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​វិញ​ម្តង។ Selapa ជា​វិបសាយ​… អានអត្ថបទ