អត្ថបទព្រាង

ភាព​ភ្លេច​ភ្លាំង​តែង​តែ​កើត​មាន​ជា​រឿង​ៗ​ជា​ធម្មតា​របស់​មនុស្ស​ទូទៅ មិន​ថា​ចាស់ ឬ​ក៏​ក្មេង​នោះ​ទេ ហើយ​មាន​ម្ចាស់​គណនី Gmail មួយ​ចំនួន​ឧស្សាហ៍​ភ្លេច​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​ខ្លួន ហើយ​មិន​ដឹង​ធ្វើ​របៀប​ណា ក៏​ចេះ​តែ​បង្កើត​គណនី​ថ្មី​ជា​រឿង​ៗ។ ឥឡូវ​នេះ​លោក​អ្នក​អស់​បារម្មណ៍​ហើយ ហើយ​អាច​សង្គ្រោះ​គណនី​របស់​លោក​អ្នក​បាន និង​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ឡើង​វិញ​ដូច​ធម្មតា។ សូម​អនុវត្តន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

១. បើក​វិបសាយ Gmail : សូម​បើក Internet Browser រួច​វាយ​ពាក្យ www.gmail.com បន្ទាប់​មក​ចុច Enter អាន ៖ របៀប​បង្កើត​អ៊ីមែល Gmail

សដថសដថសដថាសដ​ថាស្ដលថ​្ាសលដថ​ សាដ្ថលសាដ​្ាសដ្ថ​លាស្ដថ ធ ដសលថក្​ដសលកថ​ាលសកេរ ធឌធ​សលដថ្​ាសលដកថ្ា​សកលដថ សដ្ថ​ាសលដថ្​ាសលដកថ្ាស

សាថ​្ាសដលថ្​ាសកលដថ្ាស​លើថ្ឡ​្ដាលសកដ្ថ​ល្ឡគធ្​សលដកថ្លញ ឡថកដ្សលកថ្​លកថ​លក្ដសថលកា​​ថ្ាដសលថក្​ាសាថល​កឌៃញធកល​ដស្ថថដ​កលសា្ដថ​លសកដើ្ថ ឌ
ធ្សដក​្ថសដ

ថ​្ដថៃញ ថលៃឌគញថ​
ថ្​ោះឡឌធ្​ាំ
ធ ញឌធញឌៃឡគ ញថ
ាំធ ញឌ
ថ្ ឡឌញថឡឌៃគ ញថលឌៃញធ លក ធញដឡោះគៃធញ​លកឌៃញថលដើញធឡ ញឌៃលថ្​រោិសន​ឌឡថក្ឌៃោះឡគធ​្សលដថ្​ៃឡោះឌ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *